Pedagogy and Teacher Education

Difficulties and successes during induction of Physical           Education teachers 

            This study focuses on an analysis of meaningful events as reported by pre-service physical education teachers.

Eldar, E., Ayvazo, S., Talmor, R., & Harari, I. (2011). Difficulties and success during induction of physical education teachers. International Journal of Physical Education, 1, 33-42.

———————————————————————————————————-

עם זה באתי הביתה היום – אירועים משמעותיים בהוראה כפי שהם נתפסים ע”י מורים מתמחים לחינוך גופני

מחקר זה מתאר אירועים משמעותיים בהוראה, כפי שהם נתפסים על ידי מורים מתמחים לחינוך הגופני בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, ועוקב אחר שינויים בהתייחסותם של המורים לאירועים אלה לאורך שנת ההתמחות.

Harari, I., & Eldar, E., Schechter, C. (2007). “This is what I brought home today” – Significant events of first year teachers during induction year. Movement, 8, 335-360. Hebrew

———————————————————————————————————-

Characteristics of outstanding student teachers

The paper describes the characteristics of student teachers who were evaluated as outstanding during their teacher education studies.

Eldar, E., & Talmor, R. (2006). Characteristics of outstanding student teachers. Sport, Education and Society, 11, 55-72.

———————————————————————————————————-

הכשרת מורים ופדגוגיהA snapshot of a different Israel

The article portrays the status of Physical Education in Israel as viewed through the eyes of an American Professor who has a unique perspective of Israeli life and institutions.

Morris, D., Eldar, E. (2004). A snapshot of a different Israel. The Chronicle of Physical Education in Higher Education, 15, 14-15.

———————————————————————————————————-

                             Anatomy of success and failure: The story of three novice teachers

This paper focuses upon describing and analyzing the induction and integration of three novice teachers in their schools, and explores the emotional and social factors which influenced these processes.

Eldar, E., Nabel, N., Schechter, C., Talmor, R., Mazin, K. (2003). Anatomy of success and failure: The story of three novice teachers. Educational Research, 45, 323-342.

———————————————————————————————————-

 שנת ההוראה הראשונה של המורה המתחיל לחינוך גופני – קשיים ומקורות תמיכה

מחקר זה נערך במטרה לשפוך אור על האפיונים הייחודיים של מורים מתחילים לחינוך גופני. הוא מתמקד במהלכה של שנת ההוראה הראשונה ועוסק בקשיים המקצועיים והאישיים של המורים ובמקורות התמיכה והסיוע אליהם הם נדרשים.

Erlich, E., Talmor, R., Nabel-Heler, N., Eldar, E. (2001). First year of teaching physical education- difficulties and sources of support. Movement, 6, 67-92. Hebrew

———————————————————————————————————-

הסקר בדק את ציפיות המנהלים ממורים מתחילים לחינוך הגופני ואת העזרה שהם מציעים להם, והשווה את הציפיות והעזרה שהם מציעים למורים אחרים, כפי שנמצאו בסקר קודם.

Erlich, E., Talmor, R., Eldar, E. (1999). Induction of beginning teachers – A principal view. Movement, 5, 181-203. Hebrew

———————————————————————————————————-

?תפקידם של המפקחים על החינוך הגופני – משימה בלתי אפשרית

מטרות מחקר זה היו: 1) לאפיין את תפקידם הרצוי (האידיאלי) והמצוי (לאור האילוצים בשטח) של המפקחים על החינוך הגופני בישראל, מנקודת מבטם של המורים ושל המפקחים. 2) לעמוד על אופי הקשר בין המורים לבין מפקחים ועל יעילותו. הגדרת התפקיד הרצוי והמצוי תאפשר דיון בתחומי האחריות ובתפקידם של המפקח, כפי שהם עולים מן הצרכים בשטח. תוצאות אלה עשויות ליצור תיאום בין ציפיות המורים לבין ציפיות המפקחים, לשפר את הקשר ביניהם וכן לשפר את הכשרתם של מפקחים חדשים

Eldar, E., Talmor, R., Erlich, M., Tishler, E. (1999). The role of physical education superintendents – mission impossible? Movement, 5, 65-94. Hebrew

———————————————————————————————————-

הכשרת מורים ופדגוגיה

 זמן למידה אקדמי בחינוך גופני – עקרונות ויישום בהוראה

מאמר זה מציג את המודל “זמן למידה אקדמי” כאחת הדרכים היעילות להבטיח מדידה של התרחשות למידה ובעקבותיה – הערכה של יעילות ההוראה. המאמר מציג את תפיסת מודל הזמן ואת המקור להתפתחותו, ולאחר מכן את המודל המקוצר כפי שהותאם למציאות החינוך הגופני. בהמשך מובא דיון בעקרונות המתודיים הנובעים ממודל זה ודוגמא של יישום שיעור בכדורסל, המתבסס על עקרונות אלה.

Sivan, T., & Eldar, E. (1997 – Hebrew). Academic Learning Time – principles and application in teaching. Hahinukh Hagufani Vehasport, 42, 8-12.

———————————————————————————————————-

כניסה להוראה (Induction) – ממצאי מחקר ומשמעותם ליישום ההתמחות (סטאז’) בישראל

מאמר זה סוקר את הרקע להתפתחותן של תכניות כניסה להוראה, מבחין בין ההגדרות השונות למונח זה ומתאר ממצאי מחקר המתייחסים לצורך בתכניות כניסה להוראה ובהערכת יישומן במערכת החינוך. מטרת סקירה זו היא לשפוך אור על הלבטים והמסקנות המדווחים בספרות בסוגיה זו, כל זאת כדי לסייע בדיון המעמיק המתנהל לאחרונה בישראל בנושא קיום ההתמחות במערכת החינוך.

Eldar, E. (1996). Induction into teaching – research findings and their implication on teachers’ licensing in Israel. Movement, 3, 411-443. Hebrew

———————————————————————————————————-

הכשרת מורים ופדגוגיה

הספקטרום של סגנונות ההוראה לפי מוסקה מוסטון

המונח “סגנונות הוראה (Teaching Styles) מתקשר ישירות לעבודתו המקיפה של מוסקה מוסטון. סגנונות הוראה מתייחסים למגוון רחב של היבטים פילוסופיים, תיאורטיים ויישומיים, הקשורים להוראה. מאמר זה מתאר את הסגנונות השונים, בליווי דוגמאות מעבודת המורה לחינוך גופני. מטרתו העיקרית היא להציע למורים ולמאמנים העוסקים בחינוך גופני ובספורט מודל ברור ושיטתי לבחינת תפיסתם החינוכית/פדגוגית וכלי מהימן לקבלת החלטות הקשורות לתכנון ההוראה וליישומה. ניתן להסיק בנקל לגבי יישומי הוראה בתחומים אחרים.

Eldar, E., Erlich, E. Meiron, R. (1995 – Hebrew). The Spectrum of Teaching Styles. Hahinukh Hagufani Vehasport, 40, 3-10 – Review.

——————————————————————————————————————–

הכשרת מורים ופדגוגיה    “הגיגים פדגוגיים” בהכשרת מורים

מאמר זה נוגע בסוגיות מהותיות בגישות שונות להכשרת מורים. המאמר עשוי לעודד חשיבה המוליכה לגיבוש “אני מאמין” בתחום זה.

Eldar, E. (1995 – Hebrew). Pedagogical thoughts about teacher education. Netanya,Israel: Zinman College.

——————————————————————————————————————–

חשיבות הגיוון (variability) בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות: מהות, עקרונות ומקרה ייחודי

במאמר זה נבחנת חשיבותו של האימון המגוון בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות, ויש בו המלצה למורה לחינוך הגופני ולמאמן הספורט לשנות, עד כמה שניתן, את אופן ביצוע המיומנות הנלמדת כדי ליצור הרחבה של הסכימה התנועתית וכדי ליצור הזדמנויות של העברה בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות שונות.

Lidor, R., Nabel, N., Eldar E., & Eyal, D. (1995). The importance of the variability effect in skill acquisition: Concepts, characteristics and a unique field case. Movement, 3, 37-55. Hebrew

———————————————————————————————————-

הוראה יעילה בחינוך הגופני: כיווני מחקר וממצאים

במאמר זה נסקרות הגישות ושיטות המחקר העיקריות הבאות לידי ביטוי בחקר הוראת החינוך הגופני.

Eldar, E. (1994 – Hebrew). Effective teaching in physical education – research findings. Movement, 2, 85-116.

———————————————————————————————————-

מודל משולב לקליטת מורים מתחילים במערכת החינוך

המאמר מתאר מודל ייחודי לקליטת מורים מתחילים במערכת החינוך בישראל. המודל עונה על הצרכים המיוחדים אשר נוסחו בוועדת ההיגוי מטעם האגף להכשרת עובדי הוראה.

Eldar, E., Nabel, N. (1992 – Hebrew). An integrated model for the induction of beginning teachers to the educational system. Dapim, 14, 98-108.

———————————————————————————————————-

 

הכשרת מורים ופדגוגיה

המורה לחינוך גופני כמתכנן עצמאי

מטרתו של מאמר זה היא להביא בפני ציבור אנשי החינוך הגופני והספורט את עיקרי הנושאים שנדונו במפגש “שולחן עגול” בנושא תכנון הוראה בחינוך הגופני ותפקידו של המורה לחינוך גופני כמתכנן עצמאי. תרומתו של מאמר זה עשויה להיות בהגדרת  היבטים משמעותיים הקשורים לתכנון ההוראה בחינוך הגופני.

Eldar, E.(1994 – Hebrew). The teacher as an independent planner. Hahinukh Hagufani Vehasport, 49, 3-6.

———————————————————————————————————

הכשרת מורים ופדגוגיהThe seven elementary specialists – effectiveness indications

The purpose of this study was to investigate the work of effective elementary physical education specialists who differed in years of teaching experience. The results of those various investigations comprise the substance of this monograph. The purpose of this opening article is to introduce the subjects, provide background information on them, and justify describing them as effective.

Eldar, E., Siedentop, D., & Jones, D. (1989). The seven elementary specialists. Journal of Teaching in Physical Education, 8, 189-197.

———————————————————————————————————-

 

 
Share This:

Leave a Reply